Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Rezerwacja

RODO

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że: 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Hotel Pory Roku Multimer Sp. z o.o. pod adresem: Czystebłota 3, 87 – 312 Pokrzydowo.

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: szkoleniabhp@gmail.com lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe Dane będą przetwarzane w celu:

·       wykonania na Pana/Pani rzecz umowy o świadczenie usług hotelowych w Hotelu Pory Roku Multimer Sp. z o.o. lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO). 

·       realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1. lit c RODO)

·       realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO). 

Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. 

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane mogą być następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), numer paszportu (obcokrajowcy), numer rachunku bankowego i/lub karty kredytowej, numer identyfikacji podatkowej (w przypadku wystawienia faktury VAT). 

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy i świadczenia usług. 

VI. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane czas okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych, a następnie dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów, tj. do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło świadczenie usługi. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. Niezależnie od powyższego, dane w elektronicznym systemie rezerwacyjnym będą przetwarzane przez okres 1 roku, a po upływie tego okresu zostają ograniczone do imienia i nazwiska.

VII. Źródła danych

Jeżeli rezerwacja została dokonana przez system rezerwacyjny, otrzymaliśmy Pana/Pani dane osobowe od systemu rezerwacyjnego. Jeżeli rezerwacja została dokonana w związku z opóźnionym lub odwołanym lotem, otrzymaliśmy dane od linii lotniczej lub pośrednika. Jeżeli dokonałeś rezerwacji przez pośrednika (lub platformę rezerwacyjną), otrzymaliśmy dane od tego pośrednika. Jeżeli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w Hotelu, dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby dokonującej rezerwacji.

VIII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług niezbędnych do wykonania umowy przez Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi prawne, usługi pocztowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami

Jeżeli rezerwacja została dokonana w związku z odwołanym lub opóźnionym lotem za pośrednictwem linii lotniczej lub agenta, możemy przekazać Twoje imię i nazwisko agentowi rozliczającemu rezerwację w celu rozliczenia płatności.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do otrzymania kopii zabezpieczeń, o których mowa w pkt XII.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I. lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt II.

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

XII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane wprowadzane do systemu rezerwacyjnego są przetwarzane przez podmioty rezerwacyjne. Z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, stosowane są zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul umownych, a w przypadku ich braku, dane mogą być przekazane na podstawie art. 49 ust. 1. pkt b RODO – przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Panem/Panią, a Administratorem.
 


INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że: 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Hotel Pory Roku Multimer Sp. z o.o. pod adresem: Czystebłota 3, 87 – 312 Pokrzydowo.

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: szkoleniabhp@gmail.com lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i kontynuacją umów, współpracą handlową, wsparciem obsługi lub realizacją dostaw:

·       jeżeli jest Pan/Pani jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, dane będą przetwarzane w celu negocjacji, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów, współpracy handlowej, wsparcia obsługi lub realizacji dostaw przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);

·       jeżeli Pan/Pani reprezentuje naszego Kontrahenta, podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na konieczności zapewnienia właściwej reprezentacji naszego Kontrahenta, kontaktu oraz zapewnienia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

·       dane mogę być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, takich jak obowiązki podatkowe i z zakresu rachunkowości, obowiązki z zakresu przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu itp. (art. 6 ust. 1. lit c RODO).

·       dane mogą być przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO). 

Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja, numer telefonu, NIP (w przypadku wystawienia faktury)

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 

VI. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy, będą przetwarzane przez okres negocjacji oraz jej obowiązywania. Dane przetwarzane w celu realizacji współpracy będą przetwarzane przez okres trwania tej współpracy. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów (5 lat od zakończenia współpracy). Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń (do 6 lat od zakończenia współpracy).

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne itp.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. 

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I. lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt II.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

XI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


 

 

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KORESPONDENCJI E-MAIL

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że: 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Hotel Pory Roku Multimer Sp. z o.o. pod adresem: Czystebłota 3, 87 – 312 Pokrzydowo.

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: szkoleniabhp@gmail.com lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail, przetwarzamy w celu umożliwienia kontaktu z nami za pomocą poczty elektronicznej oraz podejmowanie kontaktu z adresatami wiadomości, dokumentowania dokonywanych ustaleń, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest 

·       jeżeli Pan/Pani reprezentuje naszego Kontrahenta, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu możliwości kontaktu  z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

·       jeżeli jest Pan/Pani jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, przetwarzanie danych zawartych w korespondencji e-mail może być niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);

·       dane mogą być przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO). 

Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Informacje marketingowe mogą być przesyłane za pomocą danych zamieszczonych w wiadomości e-mail wyłącznie w przypadku, gdy z treści korespondencji wynika oczekiwanie otrzymania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas Państwa zgoda wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja, numer telefonu.

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji. 

VI. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail będą przetwarzane przez okres współpracy lub prowadzenia korespondencji, a po jej zakończeniu mogą być archiwizowane na serwerach Administratora.

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi prawne itp.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. 

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I. lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt II.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

XI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 


 

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że: 

Hotel Pory Roku  Multimer Sp. z o.o. jest objęty monitoringiem wizyjnym. Monitoringiem objęte są wejścia i wyjścia z budynku, hol, recepcja, lobby, restauracja, korytarze i pozostałe ciągi komunikacyjne oraz najbliższy teren wokół budynku. 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu jest Hotel Pory Roku Multimer Sp. z o.o. pod adresem: Czystebłota 3, 87 – 312 Pokrzydowo.

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: szkoleniabhp@gmail.com lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Hotelu oraz zabezpieczenia mienia, a podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust 1 pkt f) RODO), który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa we wskazanym zakresie.

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzaniu podlega wizerunek zarejestrowany za pomocą kamer przemysłowych. Kamery nie rejestrują dźwięku.

V. Okres przetwarzania danych

Kamery rejestrują obraz w sposób ciągły. Nagrania są przechowywane przez okres 30 dni, po czym są automatycznie nadpisywane, chyba że w tym czasie uprawniony podmiot wystąpi o ich zabezpieczenie. W takim przypadku dane przetwarzane są do zakończenia postępowania, na potrzeby którego zostały zabezpieczone.

VI. Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa i mogą zostać zabezpieczone na wniosek uprawnionych organów (Policja, Sąd).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. 

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I. lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt II.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

X. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 


INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że: 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Hotel Pory Roku Multimer Sp. z o.o. pod adresem: Czystebłota 3, 87 – 312 Pokrzydowo

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: szkoleniabhp@gmail.com lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z rekrutacją na wybrane stanowisko:

·       w przypadku Kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

·       w przypadku Kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

·       w pozostałym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie zgody Kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1. lit a RODO);

·       dane mogę być przetwarzane również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego i/lub na obronie przed ewentualnymi roszczeniami z tym związanymi (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Kandydata, a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również: dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Skutkiem niepodania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. 

VI. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane czas okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na stanowisko tj. do zakończenia procesu rekrutacji i przyjęcia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez okres 1 miesiąca w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeprowadzonym procesem rekrutacji.

Jeżeli Kandydat w zgłoszeniu rekrutacyjnym wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia bieżącej rekrutacji. Wyrażoną zgodę można w każdym momencie cofnąć. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. 

VII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi rekrutacyjne, usługi prawne itp.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. 

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I. lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt II.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

X. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).