Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Rezerwacja

Regulamin

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1.  Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2.  Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Pory Roku w Czystychbłotach.

§2 DOBA HOTELOWA

1.  Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2.  Doba hotelowa trwa od godziny 16: 00 do godziny 12: 00 dnia następnego.

3.  Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej, jednak nie później niż do godziny 10: 00 dnia, w którym upływa termin rezerwacji pokoju. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1.  Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dowodu osobistego lub paszportu udostępnienie numeru dokumentu, numeru PESEL, podanie numeru telefonu oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku nie okazania jednego z w/w dokumentów pracownik Recepcji ma prawo odmówić zameldowania Gościa i poprosić go o opuszczenie Hotelu.

2.  Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7: 00 do godziny 22: 00. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3.  Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.                             4.  Gość jest zobowiązany do zapłaty za cały pobyt z góry. W przypadku nie rozliczenia Gościa Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

5.  W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu po zameldowaniu, i nie rozliczeniu przy przyjeździe Gość zobowiązany jest opłacić całkowitą wartość rezerwacji.

§4 USŁUGI

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie pracownikowi Recepcji, co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.

1.  Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu

- wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.

2.  Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- budzenie w godzinach pracy recepcji,

- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Regulaminu,

- przechowanie bagażu Gościa.

3.  Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:

- roomservice,

- sauna,

- masaże,

- wypożyczenie rowerów,

- usługi biurowe.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1.  Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2.  Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa według cen rynkowych i wystawienia rachunku za wyrządzone szkody nawet po wyjeździe Gościa.

3.  W hotelu, zarówno w pokojach jak i w częściach wspólnych, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz innych używek. Hotel zastrzega sobie prawo nałożenia na Gościa kary finansowej. 

Kolejne upomnienie to II kara finansowa.

Wezwanie policji, ochrony, straży pożarnej to III kara finansowa.

Wysokość kar finansowych w cenniku zamieszczonym w dalszej części informatora. W przypadku braku reakcji Gościa, po drugim upomnieniu Hotel ma prawo wymeldować Gościa i poprosić go o opuszczenie hotelu. Gość jest zobowiązany do natychmiastowego uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Hotelu. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa i wystawienia rachunku po stwierdzeniu, że w pokoju było palone, nawet po wyjeździe Gościa.

4.  W hotelu, zarówno w pokojach jak i w częściach wspólnych, obowiązuje całkowity zakaz posiadania oraz zażywania narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających. Hotel zastrzega sobie prawo nałożenia na Gościa kary finansowej. 

Kolejne upomnienie to II kara finansowa.

Wezwanie policji, ochrony, straży pożarnej to III kara finansowa. Wysokość kar finansowych w cenniku zamieszczonym w dalszej części informatora. W przypadku braku reakcji Gościa, po drugim upomnieniu Hotel ma prawo wymeldować Gościa i poprosić go o opuszczenie hotelu. Gość jest zobowiązany do natychmiastowego uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Hotelu.

5.  W Restauracji oraz częściach wspólnych hotelu, obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnego alkoholu. Hotel zastrzega sobie prawo nałożenia na Gościa kary finansowej. Kolejne upomnienie to II kara finansowa. Wezwanie policji, ochrony, straży pożarnej to III kara finansowa. Wysokość kar finansowych w cenniku zamieszczonym w dalszej części informatora. W przypadku braku reakcji Gościa, po drugim upomnieniu Hotel ma prawo wymeldować Gościa i poprosić go o opuszczenie hotelu. Gość jest zobowiązany do natychmiastowego uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Hotelu.

6.  Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. sprzętów do pokoi. Sprzęt należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.

7.  Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa, który przyjechał wraz ze zwierzęciem. Wprowadzenie do pokoju zwierzęcia skutkuje nałożeniem na Gościa kary finansowej i natychmiastowym wymeldowaniem Gościa. Wysokość kary finansowej w cenniku zamieszczonym w dalszej części informatora.  Gość jest zobowiązany do natychmiastowego uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Hotelu.

 8.  W przypadku naruszenia przez Gościa Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania wszystkich należności oraz do zapłaty za ewentualne zniszczenia według ceny rynkowej i do opuszczenia Hotelu.

9.  Każdorazowo podczas opuszczania hotelu klucz do pokoju należy pozostawić w Recepcji. Za zniszczenie lub zgubienie klucza pobierana jest opłata, wysokość opłaty w cenniku zamieszczonym w dalszej części informatora.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1.  Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2.  Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

3.  Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

4.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.  Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na jego koszt, po zamówieniu Kuriera i przesłaniu listu przewozowego. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty przez okres 7 dni, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.

2.  Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

1.  W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22: 00 - 6: 00.

2.  W przypadku nie przestrzegania ciszy nocnej, Hotel zastrzega sobie prawo nałożenia na Gościa kary finansowej. Kolejne upomnienie to II kara finansowa. Wezwanie policji, ochrony, straży pożarnej to III kara finansowa. Wysokość kar finansowych w cenniku zamieszczonym w dalszej części informatora. W przypadku braku reakcji Gościa, po drugim upomnieniu Hotel ma prawo wymeldować Gościa i poprosić go o opuszczenie hotelu. Gość jest zobowiązany do natychmiastowego uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Hotelu.

 §9 REKLAMACJE

1.  Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług.

2.  Wszelkie reklamacje należy składać w Recepcji.

3.  Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.  W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

2.  W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

3.  Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

4.  Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

5.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszając ich funkcjonalności. W przypadku dokonania w/w zmian, Gość przed wymeldowaniem się z hotelu jest zobowiązany do przestawienia i ustawienia przesuniętych przedmiotów tak jak było w dniu przyjazdu.

Newsletter

Bądź na bieżąco